سال هزار و چهارصد و دو
کلی سوغات نو

منتظر کلی چیزای خوشمزه باشین.